БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"Свети Апостол и Евангелист Матей"

Почетен член на "Съвета на Европейската научна и културна общност"

Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Профил на купувача

КОНКУРСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. маг. инж. Ясен Киров Паунски, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; специалност: Роботи и манипулатори, на тема „Изследване, моделиране и реализация на един клас микропроцесорни системи, базирани на съвременни RISC архитектури за управление на мобилни сервизни роботи“, ще се проведе на 16.07.2018г. (понеделник) от 11 часа в зала 427 на блок № 2, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 2, София 1113, на заседание на утвърдено за процедурата научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

  1. Проф. д-р инж. Димчо Чакърски - (рецензия)
  2. Проф. дтн. инж. Христо Шехтов - (рецензия)
  3. Проф. д-р инж. Веселин Павлов - (становище)

Вътрешни членове:

  1. Проф. д-р Сия Лозанова - (становище)
  2. проф. д-р Роман Захариев - (становище)

Автореферат на дисертационния труд

28.06.2018 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на ас. маг. инж. Георги Цветанов Ангелов, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; специалност: Роботи и манипулатори, на тема „Изследване, моделиране и реализация на програмни системи за управление и комуникация на сервизни и мобилни роботи в условията на мрежова среда TCP/IP.“, ще се проведе на 16.07.2018г. (понеделник) от 11 ч. в зала 427 на блок № 2, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 2, София 1113, на заседание на утвърдено за процедурата научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

  1. Проф. д-р инж. Веселин Павлов - (рецензия)
  2. Проф. д-р инж. Димчо Чакърски - (становище)
  3. Проф. дтн. инж. Христо Шехтов - (рецензия)

Вътрешни членове:

  1. Акад. Чавдар Руменин - (становище)
  2. проф. д-р Роман Захариев - (становище)

Автореферат на дисертационния труд

28.06.2018 г.