Заглавие на проекта:

Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали

Наименование на конкурса:

Фонд „Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

Технически науки

Вид на планираните научни изследвания (фундаментални или приложни):

Научно-приложни

Базова организация:

Институт по роботика - БАН

Партньорски организации:

Технически университет - София

Ръководител на научния колектив:

Доц. д-р Иван Чавдаров