Мисия

Провеждане на научни и научно-приложни изследвания за: специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи; мултифункционални, интегрирани микро-, нано- и биотехнологични системи; мехатронни, роботизирани, енергийни системи и устройства; уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научните изследвания и приложенията, технически системи в сигурността, отбраната и опазването на околната среда.


Приоритети
  • Системно инженерство:
    сензори, задвижващи устройства и интелигентни сензорни системи; биоинженерни, интегрирани, хибридни и енергийни системи;
  • Роботика:
    уникални уреди, компоненти и системи; изпълнителни механизми и системи в роботиката и уредостроенето; мехатронни технологични и телеметрични системи.

Проект
BG 04-04-05-09-01:

Норвежкият опит за устойчива енерегтика и околна среда в България - повишаване на административния капацитет на българските държавни и местни власти в сферата.


Проект
EEA BG09:

Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието


Отдаване
на помещение под наем

Дата на публикуване: 17 октомври 2016 г.


Покана
за участие в изложба

"РОБОТИКАТА - светът, в който НЕВЪЗМОЖНОТО СТАВА ВЪЗМОЖНО и НЕВИДИМОТО - ВИДИМО"

27 февруари 2015 г. от 11 часа

в сградата на СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ - (СОДЦСИИ)

ул. "Слатинска" 26-28, кв. Редута, община Слатина - София

Участието в изложбата е безплатно!


Проект
BG051PO001-7.0.07-0164-C0001:

Технологии за независим живот и социално включване


Проект
BG051PO001-3.3.06-0002:

Повишаване на ефективността и качеството на обучение и на научния потенциал в областта на системното инженерство и роботиката


Отчети за научно-изследователската, учебната и финансовата дейност на ИСИР