БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"Свети Апостол и Евангелист Матей"

Почетен член на "Съвета на Европейската научна и културна общност"

Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания Профил на купувача

Открита процедура: "ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR"

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (.pdf) - Публикувано на 28.11.2018
Разяснения (.pdf) - Публикувани на 28.09.2018
Единен европейски проект за обществени паръчки (ЕЕДОП) (.zip) - Публикуван на 28.09.2018
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 20.09.2018
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 20.09.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 20.09.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 20.09.2018
Технически спецификации на изискванията на Възложителя(.pdf) - Публикувани на 20.09.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 20.09.2018
Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf) - Публикувана на 20.09.2018