БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"Свети Апостол и Евангелист Матей"

Почетен член на "Съвета на Европейската научна и културна общност"

Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания Профил на купувача

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Вътрешни правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 09 февруари 2015 г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 09 февруари 2015 г.

Заповед за утвърждаването им

Вътрешни правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г.

Заповед за утвърждаването им

 

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR"

Дата на публикуване: 20 септември 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 19 септември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦК QASAR ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г.

 

Преписка - Идентификационен номер: ОП-1-2017

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.

Дата на създаване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.

Обявление за възложена поръчка   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Договор между ИСИР-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, Гаранция за изпълнение на договора   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Приложение №1 - Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора   .xls

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение на Изпълнителя; Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.

 

Преписка - Идентификационен номер: ОП-1-2016

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от ИСИР-БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. 'Руски' № 139"

Дата на създаване: 10.02.2016 г. в 17:20 часа

  1. Договор за доставка на топлинна енергия  .pdf
    Дата на публикуване: 30.03.2016 г. в 15:00 часа
  2. Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП  .pdf
    Дата на публикуване: 16.02.2016 г. в 17:10 часа
  3. Решение № 1 от 09.02.2016 г. на ИСИР-БАН за откриване на процедурата  .pdf
    Дата на публикуване: 10.02.2016 г. в 17:20 часа

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 август 2016 г. в 19:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 14 юли 2016 г. в 16:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 16 юни 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 21 май 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 26 април 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 март 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 31 януари 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 декември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 ноември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 септември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 12 август 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 15 юли 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 30 юни 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 май 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 април 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 01 април 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 04 март 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 03 февруари 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 05 януари 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 октомври 2014 г.